شماره هفتم


60,000 تومان


اقتصاد دریا،گذشته، حال و چشم‌انداز آینده 
(محمد مهدی رشیدی)
لزوم توجه به کارآفرینی دریایی در جهت تحقق توسعه اقتصاد دریا محور ایران
(امیر محمودزاده، فرشته مختاری)
راه ابریشم و اقتصاد ایران با تأکید بر اقتصاد دریایی
(محمدرضا حافظ نیا، رضا روشنی)
طراحی مدل شایستگی مناسب برای مدیران در راستای تضمین موفقیت آینده سازمان
(فرناز بهشتی زواره، ایرج سلطانی، سید علی اکبر نیلی پور طباطبائی)
نقش راهبردی قوه قضائیه در اقتصاد مقاومتی
(جلال ریزانه، محمد جواد فاضلی)
اقتصاد مقاومتی، راهبردی ملی جهت توسعه پایدار کلانشهر تهران
(حجت اله مهدوی، سید علی اکبر نیلی پور طباطبائی، سعید خزایی)
فرصت و انواع سبک‌های مديريت فرصت
عناوین و محورهای کلی مورد حمایت مالی و فنی پژوهشگاه شاخص پژوه
گزارش کوتاهی از افتتاحیه سمپوزیوم تخصصی آب

اقتصاد دریا،گذشته، حال و چشم‌انداز آینده 
(محمد مهدی رشیدی)
لزوم توجه به کارآفرینی دریایی در جهت تحقق توسعه اقتصاد دریا محور ایران
(امیر محمودزاده، فرشته مختاری)
راه ابریشم و اقتصاد ایران با تأکید بر اقتصاد دریایی
(محمدرضا حافظ نیا، رضا روشنی)
طراحی مدل شایستگی مناسب برای مدیران در راستای تضمین موفقیت آینده سازمان
(فرناز بهشتی زواره، ایرج سلطانی، سید علی اکبر نیلی پور طباطبائی)
نقش راهبردی قوه قضائیه در اقتصاد مقاومتی
(جلال ریزانه، محمد جواد فاضلی)
اقتصاد مقاومتی، راهبردی ملی جهت توسعه پایدار کلانشهر تهران
(حجت اله مهدوی، سید علی اکبر نیلی پور طباطبائی، سعید خزایی)
فرصت و انواع سبک‌های مديريت فرصت
عناوین و محورهای کلی مورد حمایت مالی و فنی پژوهشگاه شاخص پژوه
گزارش کوتاهی از افتتاحیه سمپوزیوم تخصصی آب