شماره هشتم


60,000 تومان

فصلنامه شاخص کارآفرینی شماره هشتم منتشر گردید.


امکان‌سنجی و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری جزیره بوموسی در راستای اهداف امنیت پایدار ج.ا.ا 
(امیر محمودزاده، محمدرضا محبوب فر)
چابکی سازمانی در شرکت‌های پیشرو و توسعه مهارت¬هاي سرمایه انساني 
(محمدمهدی رشیدی)
شناسایی و رتبه‏بندی ریسک‏های محیط سازمان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی
(مقداد حاجي محمدعلي جهرمي ، وحید عامری)
توسعه کارآفرینی با آموزش و یادگیری ترکیبی کارکنان
(احمد گودرزی، ضیاءالدین سالاری ، علی‌رضا محمودی)
عوامل مؤثر  بر جانشین پروری مدیران و کارکنان در اداره پست استان گیلان
(حوریه رستم زاد، محمدمهدی رشیدی)
کارآفرینی استراتژیک، تخریب خلاق
پل‌های ارتباطی قانون و استارت‌آپ
 

امکان‌سنجی و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری جزیره بوموسی در راستای اهداف امنیت پایدار ج.ا.ا 
(امیر محمودزاده، محمدرضا محبوب فر)
چابکی سازمانی در شرکت‌های پیشرو و توسعه مهارت¬هاي سرمایه انساني 
(محمدمهدی رشیدی)
شناسایی و رتبه‏بندی ریسک‏های محیط سازمان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی
(مقداد حاجي محمدعلي جهرمي ، وحید عامری)
توسعه کارآفرینی با آموزش و یادگیری ترکیبی کارکنان
(احمد گودرزی، ضیاءالدین سالاری ، علی‌رضا محمودی)
عوامل مؤثر  بر جانشین پروری مدیران و کارکنان در اداره پست استان گیلان
(حوریه رستم زاد، محمدمهدی رشیدی)
کارآفرینی استراتژیک، تخریب خلاق
پل‌های ارتباطی قانون و استارت‌آپ