شماره دهم


120,000 تومان

فصلنامه شاخص کارآفرینی شماره دهم منتشر گردید.