شماره چهارم


60,000 تومان


نوآوری در مدیریت آمادگی بیمارستانی برای مواجهه با بلایای طبیعی

عوامل کارآفرینانه موثر بر اثربخشی عملکرد کارکنان

تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر توانمند سازی خوشه های بانک پارسیان شهر  تهران

شاخص های کارآفرینانه موثر بر کاهش اعتیاد به مواد مخدر و ارتقاء سلامت عمومی

مدلی نوآورانه جهت ارتقاي مديريت منابع انساني

رابطه زیر ساخت های مدیریت دانش با توسعه فرهنگ کارآفرینی

چرا والدین کارآفرین فرزندان کارآفرین دارند(قسمت اول)

نوآوری در مدیریت آمادگی بیمارستانی برای مواجهه با بلایای طبیعی

عوامل کارآفرینانه موثر بر اثربخشی عملکرد کارکنان

تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر توانمند سازی خوشه های بانک پارسیان شهر  تهران

شاخص های کارآفرینانه موثر بر کاهش اعتیاد به مواد مخدر و ارتقاء سلامت عمومی

مدلی نوآورانه جهت ارتقاي مديريت منابع انساني

رابطه زیر ساخت های مدیریت دانش با توسعه فرهنگ کارآفرینی

چرا والدین کارآفرین فرزندان کارآفرین دارند(قسمت اول)