شماره دوم


60,000 تومان


نقش مربيگري در توسعه قابليت هاي کارآفريني

بررسي رابطه بين انگيزه کارآفرينان زن و بقاي کسب و کار

کارآفريني فرهنگي ( کنکاشي اقتصادي در سينماي ايران وآمريکا)

پويش فناوري در نگهداري و تعميرات شبکه گاز رساني شهر اصفهان با رويکرد کارآفريني :  مدل دي وشوميکر

موانع و راهکارهاي توسعه کارآفريني  کشاورزي

سخني کوتاه در باب کارآفريني يا اشتغال

بررسي رابطه بين عوامل فشارزاي شغلي و درک از کيفيت زندگي کاري کارکنان شهرداري شهرکرد

نقش مربيگري در توسعه قابليت هاي کارآفريني

بررسي رابطه بين انگيزه کارآفرينان زن و بقاي کسب و کار

کارآفريني فرهنگي ( کنکاشي اقتصادي در سينماي ايران وآمريکا)

پويش فناوري در نگهداري و تعميرات شبکه گاز رساني شهر اصفهان با رويکرد کارآفريني :  مدل دي وشوميکر

موانع و راهکارهاي توسعه کارآفريني  کشاورزي

سخني کوتاه در باب کارآفريني يا اشتغال

بررسي رابطه بين عوامل فشارزاي شغلي و درک از کيفيت زندگي کاري کارکنان شهرداري شهرکرد