شماره اول


60,000 تومان


مقالات این شماره

بررسی وضعيت کارآفرینی زنان، چالش ها، راهکارها

از ایده و خلاقيت تا نوآوري و تغيير

معرفی روش همگرایی شهودي به عنوان یک روش آینده پژوهی

خلاقيت و مدیریت

مدیریت کارآفرینی از طریق نوآوري

کارآفرینی، تحول و ارتقاء صنعت توليد چين

کارآفرینان اجتماعی: ذاتی یا اکتسابی؟

چگونه براي نوجوانان کسب و کار ایجاد کنيم؟

آموزش کارآفرینی در شرق آسيا

ویژگی ها و عادات کارآفرینان موفق

 

مقالات این شماره

بررسی وضعيت کارآفرینی زنان، چالش ها، راهکارها

از ایده و خلاقيت تا نوآوري و تغيير

معرفی روش همگرایی شهودي به عنوان یک روش آینده پژوهی

خلاقيت و مدیریت

مدیریت کارآفرینی از طریق نوآوري

کارآفرینی، تحول و ارتقاء صنعت توليد چين

کارآفرینان اجتماعی: ذاتی یا اکتسابی؟

چگونه براي نوجوانان کسب و کار ایجاد کنيم؟

آموزش کارآفرینی در شرق آسيا

ویژگی ها و عادات کارآفرینان موفق