شماره پنجم


60,000 تومان


عوامل توانمندساز در ساختارکارآفرینانه واحدهای دانشگاهی  و نقش عوامل بازدارنده در بروز پدیده بی تفاوتی سازمانی

رویکردی نوآورانه در ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی

(مورد مطالعه : شرکت های صنعتی اراک)

بررسي و شناسايي پتانسيل هاي كارآفريني  شهرستان فیروزکوه با تاكيد بر توسعه گردشگري

مدلی نوین برای مدیریت پیامدهای بدبینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

طراحی مدل مدیریت رشد اخلاقی دانش‌آموزان متوسطه خوزستان در استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با رویکرد آینده‌پژوهی

ارائه مدل  توسعه اقتصاد شهری با رویکرد مراکز رشد کار آفرینی" مطالعه موردی شهر زنجان"

نقش کارآفرینی در بازسازی اقتصاد زلزله

عوامل توانمندساز در ساختارکارآفرینانه واحدهای دانشگاهی  و نقش عوامل بازدارنده در بروز پدیده بی تفاوتی سازمانی

رویکردی نوآورانه در ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی

(مورد مطالعه : شرکت های صنعتی اراک)

بررسي و شناسايي پتانسيل هاي كارآفريني  شهرستان فیروزکوه با تاكيد بر توسعه گردشگري

مدلی نوین برای مدیریت پیامدهای بدبینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

طراحی مدل مدیریت رشد اخلاقی دانش‌آموزان متوسطه خوزستان در استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با رویکرد آینده‌پژوهی

ارائه مدل  توسعه اقتصاد شهری با رویکرد مراکز رشد کار آفرینی" مطالعه موردی شهر زنجان"

نقش کارآفرینی در بازسازی اقتصاد زلزله