page_title_paper_enCategory_entrepreneurship

25 شهریورماه97

مقدمه:
عدم استفاده از نتایج علمی دانشگاهها در حوزه صنعت باعث به هدر رفتن انرژی و سرمایه ملی می شود واین امر نیازمند خلاقیت و نوآوری است. امروزه، دانش نیز مانند سایر کالاها باید با روش‌های مناسب به بازار عرضه شود تا توجه متقاضیان را جلب کند. بعضی از صنایع نیز توان نیازسنجی آموزشی و پژوهشی ندارند. ادامه مطالب...

21شهریورماه1397