آن چه در نگرش و بینش قرآنی از ارزش و اهمیت برخوردار است، سعی و تلاش است، که نوعی از مفهوم کار را با خود به همراه دارد. اشتغال و کارآفرینی امروزه در جامعه ما، یکی از مسائل اساسی و موضوعات مورد بحث می باشد، و هر کس نسبت به فراخور حالش و بر اساس رشته تخصصی و اندیشه های خود، در مورد چگونگی اشتغال جوانان و آداب و شیوه های کار، علل و انگیزه های بیکاری، انواع مشاغل، اولویت انتخاب شغل هاو ...سخن گفته و بحث می کند.