امروزه کارآفريني براي رشد و ايجاد فضاي سالم اقتصادي در جامعه لازم است و نقش آن در پايداري و ثبات اقتصادي تاييد شده است.