اجزای بوم کسب و کار

 بخش مشتری:

بخش مشتری همان‌گونه که از نامش مشخص است دربرگیرنده تمام گروه‌ها و سازمان‌هایی است که سازمان ما به آن‌ها خدمتی ارائه می‌کند. این بخش قلب مدل کسب‌وکار بوده و بدون داشتن مشتری که حاضر باشد برای خدمات ما هزینه کند کسب‌وکار بی‌معناست. می‌توان گروه‌های مختلف مشتریان را نسبت به نیازهایشان، رفتارشان و یا دیگر خصوصیاتشان تقسیم‌بندی کرد. مدیر و رهبر کسب‌وکار باید تصمیم بگیرد که کدام مشتریان را برای خدمت برگزیند و کدام را نادیده بگیرد. بعد از فهم دقیق از مشتری و نیازهایش می‌توان دیگر بخش‌ها را طبق نیازهای خاص مشتری گردآوری کرد. مشتریان را طبق مشخصاتی از قبیل موارد زیر می‌توان تقسیم نمود.

·         طبق نوع خدمتی که موردنیازشان است

·         بسته به کانال توزیعی که استفاده می‌کنند در دسته‌های جداگانه قرار گیرند.

·         بسته به نوع رابطه‌ای که با آن‌ها داریم تقسیم‌بندی کنیم.

·         نوع منافعی که برای شرکت دارند اساساً متفاوت باشد.

·         به جنبه‌های مختلفی از یک ارزش پیشنهادی که ارائه می‌دهیم نیازمند باشند.

همین‌طور انواع مختلفی مشتری داریم که آن را بیان می‌کنیم.