خطایی رخ داده است لطفا این عملیات را تکرار نکنید - نوع دوم