جلسات و سمینارها

پیام ریاست مرکز کارآفرینی شاخص پژوه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
پیام ریاست مرکز کارآفرینی شاخص پژوه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید