مرکز کارآفرینی شاخص پژوه، خلاق و کارآفرین

هیچ بن بستی وجود ندارد، فرصت ها را می سازیم